+45 32 59 86 31 kontor@landsbyskolen.dk

 Vedtægter 

Vedtægter
for den selvejende institution ”Landsbyskolen”

Hjemsted og formål
§ 1
”Landsbyskolen” er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns
Kommune. Skolens adresse er Engvej 135, 2300 København S. Skolens CVR-nummer er: 44091879.
Skolen udbyder:
– Grundskole med 0. – 9. klassetrin
– Skolefritidsordning
Skolen blev oprettet den 1. august 1974. Skolen blev grundlagt af Martha Thomsen og 1. januar 1988
overdraget til Stig Jørgensen, som siden også har været skoleleder. Skolen har været privatejet frem til 31.
juli 2023, hvorefter skolen drives som selvejende uafhængig institution pr. 1. august 2023.

§ 2
Skolens formål er at drive skole i henhold til den til enhver tid gældende friskolelov. Det følger heraf, at skolen
efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed
og folkestyre, samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for
grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Stk. 2.
Skolens virksomhed udøves på grundlag af disse værdier:
– Nærvær og hensyntagen til de enkelte elever og lærere
– At skabe en skole, som elever, lærere og forældre føler er deres egen.
– At undervise i et trygt og overskueligt miljø og derigennem give eleverne gode betingelser for at udvikle
sig fagligt, menneskeligt og socialt
– At tilbyde en professionelt tilrettelagt undervisning af høj kvalitet, der tilgodeser den enkelte elevs og
klasses individuelle behov
– At ruste den enkelte elev til de afsluttende prøver og til fremtidige uddannelser
– At være med til at skabe velfungerende medborgere i et demokratisk samfund

Skolens drift
§ 3
Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen, og andre med interesse for skolen, på
grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige. Skolen skal opfylde det
egendækningskrav, som børne- og undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i „Lov om friskoler og
private grundskoler mv.”

Stk. 2.
Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved skolens
drift tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års
eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til
byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue
eller til udbytte af nogen art.

Stk. 3.
Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med
bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Midlerne må ikke anbringes på konti m.v.,
som andre end skolen har rådighed over.

 

Forældrekreds og skolekreds
§ 4
Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af „Lov om
friskoler og private grundskoler mv.” og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har
forældremyndighed over eleven. Skolen kan anse den, der har barnet i pleje, for bemyndiget til at handle på
forældremyndighedens indehavers vegne, medmindre der er tale om skolegangens begyndelse og varighed
eller elever optaget i kostafdeling, jf. friskolelovens bestemmelser om plejeforhold.

Stk. 2.
Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af skolesøgende børns forældre samt andre,
der, af bestyrelsen, godkendes som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af
skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen såvel af den,
bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

§ 5
Medlemskab giver ingen særrettigheder i forhold til skolens formue, jf. § 3 stk. 2. Medlemmerne hæfter ikke
personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

Stk. 2.
Medlemskab af skolekredsen giver adgang til, ved fremmøde på generalforsamlingen, at afgive stemme.
Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se desuden § 11 stk. 1.

Stk. 3.
Bestyrelsen kan ophæve medlemskabet af skolekredsen, såfremt medlemmet er i restance med kontingent,
skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Endvidere kan bestyrelsen ophæve
medlemskabet, såfremt medlemmet illoyalt og vedholdende modarbejder skolens lovlige virksomhed.
Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et eventuelt mindretal
i bestyrelsen. Såfremt medlemmet har børn på skolen, skal skolens bestyrelse, i forbindelse med en
beslutning om ophævelse af medlemskabet, der har til følge, at børnene ikke længere kan være elever på
skolen, iagttage børnenes ret til at blive hørt, inden der træffes beslutning, jf. FN’s Børnekonvention.

 

Tilsyn
§ 6
Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Forældrekredsen træffer
selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves. Skolen skal i øvrigt følge tilsynsreglerne i „Lov om
friskoler og private grundskoler m.v.” og de i henhold hertil udstedte bekendtgørelser.
Generalforsamling

§ 7
Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med skolekredsen og forældrekredsen på
generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse og
afhændelse af fast ejendom bortset fra omprioritering. Se endvidere § 16, § 17, § 19 og § 20.

Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen.
Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. april – 31. maj. Generalforsamlingen indkaldes elektronisk af
bestyrelsen til skolekredsens og forældrekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal
mindst indeholde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsen aflægger beretning
4. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen
7. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt.

Stk. 3.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen
senest den 1. marts, og de skal bekendtgøres for skolekredsen og forældrekredsen ved indkaldelsen til
generalforsamlingen. Forslag, der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i
beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning
om bestyrelsens overordnede ledelse, uden at bestyrelsen er enig heri.

Stk. 4.
Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen skal der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og kvinder.

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal
i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 2 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 25% af
forældrekredsens og skolekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes på samme vis som en ordinær
generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.

§ 9
Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed
med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jf. § 19 og 20.

Stk. 2.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 20.
Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom.

Stk. 3.
Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af
dirigenten.

 

Bestyrelsens sammensætning
§ 10
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvoraf alle skal være forældre til børn på skolen.

Stk. 2.
Bestyrelsen skal sammensættes af 6 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen. Dette sker
på generalforsamlingen. Valget skal gennemføres efter § 10 stk. 4, idet bestyrelsen er ansvarlig for, at det
alene er personer tilhørende forældrekredsen, der stemmer.

Stk. 3.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår med 3 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år
Et bestyrelsesmedlem kan ikke afsættes i funktionsperioden. Hvis dagsordenen for det vælgende organ
indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer dog afsættes i funktionsperioden,
såfremt det vælgende organ med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til de pågældende.
Dagsordenen skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4.
Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i
forslag af forældre og alene vælges på stemmer afgivet af forældre.

Stk. 5.
Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen, blandt forældrekredsen.

Stk. 6.
Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automatisk.

Stk. 7.
Det skal af referatet fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der er valgt..

Stk. 8
De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn udskrives i
funktionsperioden mod forældrenes ønske,

§ 11
Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan
kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen (medlem af
forældrekredsen).

Stk. 2.
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i
CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 3.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets
almindelige erstatningsregler. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage honorar eller lignende betaling af
skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem, men de kan få udbetalt
kørselsgodtgørelse efter statens regler i Finansministeriets tjenesterejseaftale.

Stk. 4.
Skolens leder, samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte, deltager normalt i bestyrelsens møder uden
stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller repræsentanten for de ansatte, kan
bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.

Stk. 5.
Bestyrelsesmedlemmer kan ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke være undergivet beslutninger truffet af
den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

 

Om bestyrelsen og dens arbejde
§ 12
Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen
fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Ved formandens forfald træder
næstformanden i formandens sted.

Stk. 2.
Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det fornødent.

Stk. 3.
Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretninger om, hvilke
sager, der vil komme til behandling på mødet.

Stk. 4.
Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en
beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er
berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal
indføres i protokollen.
Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

Stk. 5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved
almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I
tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

§ 13
Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller
særlig personlig interesse i sagens udfald. Bestyrelsens er medlemmer omfattet af forvaltningslovens kapitel
2 og 8 om inhabilitet og tavshedspligt m.v. Skolens leder og øvrige ansatte, samt eventuelle tilsynsførende og
også omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

Stk. 2.
Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder
habilitetsbetingelserne og/eller nærværende vedtægt for at være medlem af bestyrelsen, jf. „Lov om friskoler
og private grundskoler mv.” samt „Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.” I
tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder
suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af
valgperioden.

§ 14
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for børne- og undervisningsministeren
for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler.
Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med
bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og skolens vedtægter.

Stk. 2.
Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal
forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 3.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med
gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter
gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.

Stk. 4.
Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indstiller til godkendelse på
generalforsamling i henhold til vedtægtens § 7 stk. 1. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter,
skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert
andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om, jf. dog de beføjelser, der
er tillagt generalforsamlingen i § 4, § 5, § 7, § 10, § 17, § 19 og § 20.

Stk. 5.
Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat
personale. Bestyrelsen kan meddele skolens leder bemyndigelse til i et nærmere angivet omfang at ansætte
og afskedige skolens lærere og andet fastansat personale, jf. § 17, stk. 3.

Stk. 6.
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd skal bestyrelsen sikre, at skolen
følger lovgivningen, og bestyrelsen har ansvaret for, at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse
med lovgivningen.

Stk. 7.
Bestyrelsen skal omgående underrette Børne- og Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine
betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

§ 15
Medlemmer af skolekredsen, forældrekredsen og ansatte ved skolen har, efter anmodning, ret til at få indblik
i budgetter og regnskaber, når disse er godkendt af bestyrelsen, samt i revisionsprotokollen. Bestyrelsen
fastsætter i øvrigt de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Retten kan udstrækkes til også at
omfatte en videre personkreds. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i
forvaltningsloven kan dog ikke videregives.

 

Tegningsret
§ 16
Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med
bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved
erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst to tredjedele af
bestyrelsens medlemmer, jf. § 7 stk. 1.
Skoleleder

§ 17
Skolens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen. Skolelederen har over for Børne- og
Undervisningsministeriet, skolekredsen, forældrekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige
pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

Stk. 2.
Efter bestyrelsens retningslinjer ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp, samt
forestår skolens daglige administration og personaleledelse.

Stk. 3.
Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under
bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at
opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse, herunder ansætte og afskedige fastansatte medarbejdere, jf. § 14, stk. 5.

 

Årsrapport
§ 18
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2.
Revisionen skal være afsluttet senest den 1. april, hvorefter den reviderede årsrapport tilstilles bestyrelsen
til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den godkendte årsrapport og afgive en
erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

Vedtægtsændring
§ 19
Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse.

Stk. 2.
Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger
med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 3.
På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst to tredjedeles flertal.

Stk. 4.
Vedtægtsændringer, som Børne- og Undervisningsministeriet skriftligt har pålagt skolen, eller som følger af
ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst to tredjedeles
flertal. Skolekredsen og forældrekredsen har krav på at modtage orientering herom.

 

Nedlæggelse

§ 20
Uden for de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, kan
beslutning om skolens ophør alene træffes af generalforsamlingen.

Stk. 2.
Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en generalforsamling,
hvor mindst to tredjedele af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan
nedlæggelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med to
tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer. Bestyrelsens indstilling besluttes i henhold til § 12 stk. 5.

Stk. 3.
Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen
med at drive skolevirksomhed efter friskoleloven, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt,
gennemføres forudgående høring på en generalforsamling.
Skolekredsen og forældrekredsen skal umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelse i alle tilfælde
orienteres skriftligt af bestyrelsen om dette og om grundlaget herfor.

Stk. 4.
Det påhviler bestyrelsen at give Børne- og Undervisningsministeriet, samt elevernes hjemkommuner
meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 5.
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af
skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i
overensstemmelse med vedtægten.
Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt
efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 6.
Mulige overskydende midler tilfalder Friskolefonden under FRISKOLERNE efter godkendelse i Børne og
Undervisningsministeriet. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske
rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående
rettigheder.

§ 21
Nærværende vedtægter har kun gyldighed, når efterstående relevante bestemmelser er opfyldt.

Stk. 2.
Ved oprettelse, sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden
skoleform skal vedtægterne indsendes i original til godkendelse i Børne- og Undervisningsministeriet.
Vedtægterne skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer med oplysning om, hvem der er formand
for bestyrelsen, og hvis skolen har næstformand, skal denne også oplyses. Bestyrelsesmedlemmernes navne
og adresser skal angives med maskinskrift eller anden letlæselig skrift. Den godkendte vedtægt skal
offentliggøres på skolens hjemmeside med angivelse af tidspunkt for skolens vedtagelse efter § 19 i denne
vedtægt, samt dato for ministeriets godkendelse og dato for offentliggørelse på hjemmesiden.

Stk. 3.
I andre tilfælde træder vedtægter og vedtægtsændringer tidligst i kraft, når de offentliggøres på skolens
hjemmeside. Vedtægterne skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer med oplysning om, hvem
der er formand for bestyrelsen, og hvis skolen har næstformand, skal denne også oplyses.
Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser skal angives med maskinskrift eller anden letlæselig skrift.
Det skal fremgå af offentliggørelsen på hjemmesiden, såvel hvornår offentliggørelsen på hjemmesiden har
fundet sted, som hvornår beslutningen har fundet sted i overensstemmelse med vedtægtens § 19.

 

Således vedtaget på skolens bestyrelsesmøde d. 14. juni 2023