+45 32 59 86 31 kontor@landsbyskolen.dk

Bliv elev

Opskrivning

Det er muligt at blive skrevet på venteliste til både kommende børnehaveklasser og til eksisterende klasser.

 

Opskrivningen sker ved at udfylde et opskrivningsskema og betale et engangsgebyr på kr. 300,- til skolens konto.

 

Opskrivning på skolens venteliste kan ske fra det tidspunkt barnet er født.

 

For at forblive på ventelisten skal man årligt betale kr. 100,- som indikation på at man fortsat er aktiv ansøger til en plads på Landsbyskolen, Ventelistegebyret opkræves årligt i september/oktober. Betales gebyret ikke slettes barnet fra ventelisten.

 

OBS

Landsbyskolen har, af pladsmæssige hensyn, valgt ikke at oprette en 0. klasse i skoleåret 2023/2024. Som en direkte følge heraf, er der desværre ikke en 1. klasse for det kommende skoleår 2024/2025, en 2. klasse i skoleåret 2025/2026 og så fremdeles.

Landsbyskolen tilbyder naturligvis tilbagebetaling af ventelistegebyret til de familier, der har foretaget opskrivning specifikt rettet mod et klassetrin, som vi i øjeblikket ikke har og som af den grund ikke ønsker at forblive på ventelisten.

Familier, dette berører, skal blot kontakte skolens kontor, hvorefter skolen sørger for at der sker tilbagebetaling samt besvarelse eventuelle spørgsmål, I måtte have.

Optagelse

Optagelse til børnehaveklassen sker efter følgende kriterier:

  1. Søskende har fortrinsret. Ved søskende forstås børn der har mindst en far eller mor til fælles og/eller sammenbragte børn på samme folkeregisteradresse.
  2. En hensigtsmæssig kønsfordeling i klasserne tilgodeses.

 

Der optages normalt 16 børn i børnehaveklassen.

For de øvrige klasser tages der individuelt stilling til, hvordan klassen fungerer, inden der tages nye børn ind.

 

Familien vil blive indkaldt til en førskole samtale med vores børnehaveklasseteam mhp. optagelse til efterfølgende skolestart.

 

Er der frie pladser i eksisterende klasser, kontaktes familien og der inviteres til en gensidig forventningsafklarende samtale med skoleleder og den respektive klasselærer.

 

Hvis du har spørgsmål ang. venteliste eller optagelse, kan du henvende dig til skolens sekretær.

Søs K. Winther på:

tlf. +45 32 59 86 31

eller mail: kontor@landsbyskolen.dk 

 

Skolepenge og SFO

Elevbetalingen udgør for skoleåret 2024/2025 kr. 1.800, – pr. mdr. for første barn og kr. 1.575, – for efterfølgende børn.

Søskenderabat er betinget af samtidig skolegang.

Skolefritidsordningen (SFO) for 0.- 3. klasse koster kr. 975,- pr. måned. Der ydes ikke rabat på SFO´en.

Hertil kommer udgifter til lejrskole og koloni.

Skolepenge og SFO betales månedsvis forud i 11 måneder, og skal være indbetalt senest d. 5. i hver måned.  Betaling skal så vidt muligt ske via PBS.