+45 32 59 86 31 kontor@landsbyskolen.dk

Trivselsmåling

Det er lovpligtigt at gennemføre en trivselsmåling hvert 2. år for landets folkeskoler. På Landsbyskolen har vi gennemført seneste trivselsmåling i maj måned 2023. Vi vil bestræbe os på, at målingen gennemføres hvert år, så vi har mulighed for hele tiden at gøre vores skole så god som overhovedet muligt.
Trivselsmålingen giver os mulighed for at se alt det gode vi gør, men også alt det, der kan blive endnu bedre.
Vi har som privatskole ikke adgang til at benytte Undervisningsministeriets officielle trivselsmåling for de danske kommuneskoler, men vi har på anden vis fået gjort selvsamme undersøgelse digital for skolen, hvorfor den er sammenlignelig med landets kommuneskoler.

Gennemførelsen af målingen foregår digitalt for alle skolens klasser, og derfor hjælper de store elever med at læse spørgsmål højt for de mindre elever, så alle skolens elever får besvaret de ml. 20-40 spørgsmål.

 

 ________________________________________________________________________________________

Landsbyskolens undervisningsmiljøvurdering januar 2024, altså vores handleplan vedr. vores trivselsundersøgelse i maj 2023.

Mindst hvert tredje år skal skolerne lave og offentliggøre en undervisningsmiljø-vurdering, der ser på både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. 

Vores skole er her efter sommerferien overgået fra at være privatejet af vores tidligere skoleleder, til nu at være en selvejende institution med en forældredrevet bestyrelse. Vi har tillige valgt at bevare vores forældreråd, som tages med på råd, kan komme med ideer og er en uvurderlig indpisker til sociale tiltag og events.

Skolen er beliggende i en fritliggende ejendom, men som er en slidt gammel fabrik. Efter overgangen til vores nye skole, har vi indført to forældre-arbejdsweekender, og den første er allerede afholdt. Det gav skolen et kæmpe fysisk løft, og vi er forhåbningsfulde og glade for, hvad vi kan løfte sammen. Der er dog større projekter på programmet, såsom en klimavæg, bedre udluftning i H/D ifht støv samt et meget slidt køkken. Hertil kommer almindelig vedligeholdelse og problemer med vand i kælderen ved særlige regnfyldte dage. Bestyrelsen er i gang med at finde midler, både i eget budget samt søge fonde. Men vi må ikke glemme, at vi er en nyopstartet skole, som er startet helt uden startkapital! Vi har ikke været i banken, og håber, at vi kan udsætte dette og få en velfungerende økonomi. Ved skoleskiftet til selvejende institution var den stiftende generalforsamling nødt til at stemme for en stigning af skolepengene samt en omlægning fra betaling over 12 måneder til 11 måneder. Der vil til generalforsamlingen d. 30. april 2024 endnu en gang være fokus på skolepenge, skolens økonomi mm, så vi kan forbedre de fysiske og æstetiske rammer.

 

Der er mange elementer, der skal være på plads for at stimulere et godt læringsmiljø. Skolen har et meget synligt ansvar. Vi skal tilbyde et miljø med gode lokaler og engagerede lærere, der kan differentiere og tage udgangspunkt i det enkelte barn. Men forældrene har også et ansvar for udbyttet af elevernes skolegang. Elevernes hverdag afhænger i høj grad af hjemmets opbakning. Vi har udarbejdet nogle punkter, som fremmer elevernes udbytte af deres hverdag i skolen. Det gælder for både den faglige indlæring og det sociale velvære; 

 – at hjemmet indgår i et positivt samarbejde med skolen, og at der bakkers op om skolens tiltag og beslutninger i forhold til det sociale og faglige indhold 

– at forældrene holder sig orienteret på forældreintra om lektier, aktiviteter, skemaændringer etc., og at forældrene bruger beskedfunktionen, hvis de skal i kontakt med skolens lærere. Det aftales med klasselæreren, om fx sygemeldinger og andre hurtige beskeder kan gives på sms indenfor normal arbejdstid

– at forældrene giver deres barn gode forudsætninger for at deltage i skoledagen. Det betyder, at barnet får tilstrækkelig med søvn, medbringer relevante skolesager som bøger, penalhus, idrætstøj samt opladet computer fra 4. klassetrin og møder velforberedt til skoledagen

– at hjemmet samarbejder loyalt med skolen og hinanden. Hvis ens barn kommer hjem og fortæller noget, man synes skal udredes og eventuelt handles på, skal man kontakte den pågældende lærer, og man skal være parat til at vurdere eventuelle konfliktsituationer fra flere sider

– at vi i dialog med eleverne skaber en fælles forståelse for vores mobilpolitik. Vi har ligeledes en forventning om, at hjemmet er behjælpelige ved at drøfte denne med deres børn

– at hjemmet deltager ved det årlige forældremøde, de to årlige skole/ hjemsamtaler og mindst én af de to årlige arbejdsweekender og skoles liv i øvrigt

 – at børn og forældre deltager i skolens traditioner og arrangementer, og at eleverne deltager i de årlige lejrskoler og overnatninger

Der er afholdt trivselsundersøgelse blandt klasserne 0.-3. klasse samt 4.-9. klasse i maj 2023 (se ovan). Her hæfter vi os ved, at rigtig mange elever svarer positivt til, at lærerne er søde til at støtte og hjælpe eleverne i skolen, når de har brug for det samt, at vi scorer højt, hvor eleverne føler, at de hører til på skolen. Det er virkelig vigtigt for os.

STATISTIK

 1. – 3. klasse – ALLE besvarelser er i JA ved spørgsmålet, er du glad for dine lærere
 1. – 9. klasse – Er du glad for din skole? 97 % OG er du glad for din klasse? 98%

Når vi dykker ned i samarbejde og ro i klassen svarer:

 1. – 3. klasse – Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen – her svarer 96 % positivt. De er ligeledes begejstrede for undervisningen, da ALLE svarer positivt på, om du lærer noget spændende i skolen.
 1. – 9. klasse – 89% svarer positivt til at de er gode til at samarbejde med andre. Mht. ro og undervisning så svarer 84% positivt på, at de kan koncentrere sig i timerne, og 84% mener, at hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro. De mener tillige, at det er let at høre, hvad læreren siger i timerne (94%), og let at høre, hvad de andre elever siger i timerne (89%)

Der er tillige stor ros til lærerne i spørgsmålene: Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? 71% positive tilkendegivelser OG jeg føler, at jeg hører til på min skole – 63%

Mindre godt er, at lærerne ofte ikke møder præcist til undervisningen – 12 siger aldrig og 17 sjældent – dette svarer til 35%. Der kan naturligvis være grunde til dette, men procentdelen skønnes for høj. Det skal der arbejdes på.

Handleplan: Der gøres opmærksom på problemet på næste lærerrådsmøde, og ved evt. forsinkelse SKAL man kontakte ledelsen, som iværksætter en vikar. Der gøres opmærksom på, med jævne mellemrum, at lærerne skal gå hurtigere til time efter endt frikvarter.

Desværre har vi 7,3%, der svarer, at de er blevet mobbet i skoleåret (22/23). Det er 7,3% for mange. Handleplan: Skolen har en anti mobbe politik (vedhæftet her), og den skal følges. Dette vil ligeledes blive præciseret på næste lærerrådsmøde, så alle er opmærksomme. Vi tager mobning og drillerier meget alvorligt, og vil til en hver tid gå ind i problematikken.

De sidste punkter vi gerne til tage fat i, handler om indeklima. Her svarer 54% af eleverne i 4. – 9. klasse, at de tit har ondt i hovedet. Her SKAL vi være mere opmærksomme på udluftning i pauserne! Til gengæld kan eleverne vildt godt lide pauserne – hele 84 %.

Sidst men ikke mindst så er både de yngste og ældste eleverne enige om, at skolens toiletter ikke er pæne og rene. Hos de yngste svarer 57%, og de ældste elever 67% negativt om skolens toiletter.

Handleplan: Skolens toiletter bliver gjort ekstra rent midt på dagen, og vi har netop pr. 1/1 2024 indgået et nyt samarbejde med et nyt rengøringsfirma. Der er fortsat fokus på rengøring – både på skolen generelt og især på toiletterne.

Skolens værdiregelsæt

Vi lægger stor vægt på samarbejde, både kollegialt og med elever og forældre. Vi er engagerede i elevernes faglige, menneskelige og sociale udvikling. Vi anerkender og forventer, at forældrene tager ansvar for opdragelsen, men vi støtter naturligvis. Vi forventer af eleverne, at de er villige til at opfylde de faglige krav, skolen stiller, og at de har en åben og venlig optræden. Det er en klar forudsætning, at eleven gør sit bedste. Klasselæreren er ansvarlig for den løbende forældrekontakt og er primus-motor i teamsamarbejdet om den enkelte klasse/elev. Vi holder typisk et forældremøde og to skole–hjem samtaler om året, hvor eleven og forældrene sammen får lejlighed til at møde klassens lærere og få en vurdering af, hvordan eleven klarer sig fagligt og socialt. Hvis der i perioder er behov for ekstra opmærksomhed omkring en elev, bruger vi gerne tid på samtaler med hjemmet.

I tilrettelæggelsen af undervisningen tager vi udgangspunkt i den enkelte elev/klasse, så alle elever kan få mulighed for at udnytte deres evner. Vi benytter et samspil mellem klasse – og individuel undervisning. Dette indebærer, at elever i samme klasse ikke nødvendigvis altid arbejder med det samme materiale.  Vi har forsøgt at forkorte dette i flg. seks punkter:

– Tolerance, engagement og ansvarlighed i relationer mellem elever, forældre og lærere.

– Tryghed, nærvær og fællesskab i hverdagen. 

– Vi lægger stor vægt på, at eleverne – også på tværs af klasserne udviser omsorg og respekt for hinanden. Dette fremmes bl.a. ved

 • daglig morgensang, fælles emnedage og lejrskoler
 • lave klassekvotienter, der giver tid og rum til den enkelte elevs behov og læring
 • kvalificering af eleverne, så de kan udvikle deres selvværd og leve op til fremtidens krav om faglige kompetencer, samarbejdsevner og lyst til at søge ny viden
 • tæt, åben og udviklende kontakt mellem skole og hjem. 

Kort og godt, så ønsker vi

 • at skabe en skole som elever, lærere og forældre føler er deres egen
 • at undervise i et trygt og overskueligt miljø, og derigennem give eleverne gode betingelser for at udvikle sig fagligt, menneskeligt og socialt
 • at tilbyde en professionelt tilrettelagt undervisning af høj kvalitet, der tilgodeser den enkelte elevs og klasses individuelle behov
 • at ruste den enkelte elev til de afsluttende prøver og til fremtidige uddannelser
 • at være med til at skabe velfungerende medborgere i et demokratisk samfund.

 1. ÆNDRING under lejrskoler – 4. klasse skal ændres til 3 overnatninger!!
 2. Skolens værdiregelsæt skal ændres til:

Skolens værdiregelsæt

Vi lægger stor vægt på samarbejde, både kollegialt og med elever og forældre. Vi er engagerede i elevernes faglige, menneskelige og sociale udvikling. Vi anerkender og forventer, at forældrene tager ansvar for opdragelsen, men vi støtter naturligvis. Vi forventer af eleverne, at de er villige til at opfylde de faglige krav, skolen stiller, og at de har en åben og venlig optræden. Det er en klar forudsætning, at eleven gør sit bedste. Klasselæreren er ansvarlig for den løbende forældrekontakt og er primus-motor i teamsamarbejdet om den enkelte klasse/elev. Vi holder typisk et forældremøde og to skole–hjem samtaler om året, hvor eleven og forældrene sammen får lejlighed til at møde klassens lærere og få en vurdering af, hvordan eleven klarer sig fagligt og socialt. Hvis der i perioder er behov for ekstra opmærksomhed omkring en elev, bruger vi gerne tid på samtaler med hjemmet.

I tilrettelæggelsen af undervisningen tager vi udgangspunkt i den enkelte elev/klasse, så alle elever kan få mulighed for at udnytte deres evner. Vi benytter et samspil mellem klasse – og individuel undervisning. Dette indebærer, at elever i samme klasse ikke nødvendigvis altid arbejder med det samme materiale.  Vi har forsøgt at forkorte dette i flg. seks punkter:

– Tolerance, engagement og ansvarlighed i relationer mellem elever, forældre og lærere.

– Tryghed, nærvær og fællesskab i hverdagen. 

– Vi lægger stor vægt på, at eleverne – også på tværs af klasserne udviser omsorg og respekt for hinanden. Dette fremmes bl.a. ved

 • daglig morgensang, fælles emnedage og lejrskoler
 • lave klassekvotienter, der giver tid og rum til den enkelte elevs behov og læring
 • kvalificering af eleverne, så de kan udvikle deres selvværd og leve op til fremtidens krav om faglige kompetencer, samarbejdsevner og lyst til at søge ny viden
 • tæt, åben og udviklende kontakt mellem skole og hjem. 

Kort og godt, så ønsker vi

 • at skabe en skole som elever, lærere og forældre føler er deres egen
 • at undervise i et trygt og overskueligt miljø, og derigennem give eleverne gode betingelser for at udvikle sig fagligt, menneskeligt og socialt
 • at tilbyde en professionelt tilrettelagt undervisning af høj kvalitet, der tilgodeser den enkelte elevs og klasses individuelle behov
 • at ruste den enkelte elev til de afsluttende prøver og til fremtidige uddannelser
 • at være med til at skabe velfungerende medborgere i et demokratisk samfund.