+45 32 59 86 31 kontor@landsbyskolen.dk

Praktisk Info

Eksamensret

Skolen har eksamensret. Det vil sige, at vi afholder:

  • Folkeskolens afgangsprøve
  • Ved afslutning af 9. klasse bliver eleverne indstillet til folkeskolens afgangsprøve  i de af ministeriet valgte fag.

Læs mere her: Folkeskolens prøver

Forældremøder

Vi holder typisk et forældremøde om året. Forældremøder skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for den faglige, sociale, personlige og alsidige udvikling i klassen.

◽ Forældremøderne medvirker til at sikre et godt samarbejde mellem skole og forældre omkring klassen.
◽ Forældremøderne medvirker til at sikre inddragelse af forældrene i drøftelse og løsning af faglige og trivselsmæssige problemer i klassen.
◽ Forældremøderne sikrer, at forældrene kender de overordnede planer for de faglige og sociale aktiviteter, der skal iværksættes i klassen. 
◽ Forældremøderne bidrager til at forældrene ved, hvor de kan hente yderligere oplysninger.
◽ Forældremøderne medvirker til at skabe et godt forældrefællesskab omkring klassen.

Idræt

Formålet med idræt er, at eleverne skal udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse. Idrætsfaget skal give eleverne erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel samt i samspillet mellem samfund og idrætskultur.

Landsbyskolens 0. klasse har idræt i salen på skolen, mens skolens øvrige klasser har idræt i Sundbyøsterhal 2. Hallen ligger på 1. sal ved siden af hal 1. Skolens idrætslærere følger de yngste elever, mens de senere går over til at cykle selv eller på anden måde selv at transportere sig.

Elever der selv cykler eller andet, har indgået en aftale med såvel lærere som forældre – jvf. samtykkeerklæring. Det forventes efter det fyldte 12 år, og hvor man vurderer at eleven er trafiksikker, at forældrene selv står for udgifter ifht. transport til og fra idræt.

 

Gamle Elevers Aften

Vi afholder gamle elevers aften den anden torsdag i november kl 18.00 – 20.00 på skolen. Her møder gamle elever hinanden og nogle af deres lærere og SFO personale, fra dengang de gik på Landsbyskolen.

Der indkaldes hvert år, i god tid gennem vores facebookside, så man kan nå at fange andre klassekammerater og mødes med flere fra samme klasse. Det plejer at være en meget hyggelig aften fyldt med masser af anekdoter, nostalgi og kærlighed.

 

Glemte ting

Glemt tøj og tøj, der ikke er blevet lagt på plads, bliver lagt i glemmekasserne. Her kan man kigge, hvis noget er forsvundet. Værdigenstande opbevares på kontoret. Opbevaringstiden er 1 måned.

HUSK at der skal skrives navn på dit barns ting. Dette gælder både tøj, legetøj, madpakker og drikkedunk.

Håndværk og design – et prøvefag.

På Landsbyskolen har vi håndværk og design fra 3. klasse og hele vejen op til 8. klasse. Det betyder, at vi i 2023 for første gang afholdt den afsluttende prøve i 8. klasse.

Håndværk og design er et fag, hvor vi arbejder i træ, metal, stof,
råuld og garn – fagets materialer. Vi lærer om forskellige designprocesser og kreative tilgange, herunder mood boards, persona, målgrupper og kendte designere. Det skal hjælpe os til at skabe et brugbart produkt, samtidigt med at vi lærer at håndtere forskellige værktøjer. Det giver nogle sjove og afvekslende
timer, som de fleste er rigtig glade for.

Afsluttende prøver foregår over mange timer, og klassen arbejder frit i de hårde og bløde materialer, og de har fået stor sikkerhed i brugen af fx søjleboremaskinen og den elektriske dekupørsav. Deres prøveoplæg i år 2023 tog udgangspunkt i en gave til nyslåede kolonihaveejere. Så der blev knoklet med forskellige spil til haven, insekthoteller, et pindsvinebo, hæklet legetøj og flere hjemmebundne børster.

Selve prøven med censor tager 4 timer.

Håndværk og design er således et fedt og anderledes fag, hvor man både skal bruge hænderne og tænke over sit design.

IT 

Eleven skal fra 4. klasse medbringe egen pc eller IPad med som gerne har en tidssvarende Office pakke installeret. Skolen stiller også gerne en office pakke gratis til rådighed.

Eleverne i 0. -4. klasse arbejder på skolens egne iPads og bærbare computere.

Undervisningen i IT kompetence er en del af den daglige undervisning. Der undervises ud fra forskellige portaler.

Vi indsamler mobiltelefoner ved skoledagens begyndelse – men de udleveres, hvis de skal bruges i undervisningen, eller når skoledagen er slut.

Kommunal fritidsklub

Efter 3. klasse kan eleverne gå i en kommunal fritidsklub. Orientering om dette samt information om opskrivning sendes til forældrene i løbet af 3. klasse.

Lejrskoler

På Landsbyskolen forsøger vi at komme på lejrskole med vores klasser hvert år.
Dette gør vi for at styrke både det faglige – det er en lejrSKOLE – samt det sociale liv i klassen.

Længden af turen varierer fra klasse til klasse. 

Der er delvis egenbetaling i forbindelse med lejrskoler og skolerejser.

Læs mere here: Lejrskoler på Landsbyskolen

Læseplaner

Vi følger Undervisningsministeriets fællesmål og delmål samt de tilhørende læseplaner.
Alle lærere udarbejder årsplaner for de enkelte fag og klasser. Eleven er forpligtet til at følge de af læreren udfærdigede årsplaner.
Årsplanerne kan findes på Intra. Heri indgår delmål som løbende evalueres.
Læseplaner kan læses i udgivelserne “Forenklede Fælles Mål” i de enkelte fag fra Undervisningsministeriet.
Ved at klikke på dette link kan du læse og downloade læseplanerne for de enkelte fag.

Skole-hjem samtaler

Vi holder typisk to skole–hjem samtaler om året, hvor eleven og forældrene sammen får lejlighed til at møde nogle af klassens lærere og få en vurdering af, hvordan eleven klarer sig fagligt og socialt.

Hvis der i perioder er behov for ekstra opmærksomhed omkring en elev, bruger vi gerne tid på samtaler med hjemmet.

 

Skolepenge

Elevbetalingen udgør for skoleåret 2024/2025 kr. 1.800, – pr. mdr. for første barn og kr. 1.575, – for efterfølgende børn. Søskenderabat er betinget af samtidig skolegang.

Skolefritidsordningen (SFO) for 0.- 3. klasse koster kr. 975,- pr. måned. Der ydes ikke rabat på SFO´en.

Hertil kommer udgifter til lejrskole og koloni.

Skolepenge og SFO betales månedsvis forud i 11 måneder, og skal være indbetalt senest d. 5. i hver måned.  Betaling skal så vidt muligt ske via PBS.

 

Ved indmeldelse betales et gebyr på kr. 1500,-.

For indmeldte elever, som starter i 0. kl, bedes de to første måneders skolepenge (kr. 3400,-) betales i januar, det år eleven starter. Der skal så først betales løbende skolepenge fra 5. oktober. Starter eleven ikke, tilgår beløbet skolen.

Der er mulighed for at søge et friplads-tilskud. Der er her kun tale om et mindre tilskud, som beregnes efter forældrenes årsopgørelse fra det foregående år. Tilskuddet er kun en nedbringelse af skolepengene samt SFO-betaling, og fordeles efter Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle. Dokumentation og ansøgning skal foreligge før skolestart og ansøges hvert år.

 

Skolefotografering

Fotografering tilbydes til eleverne hvert år i september/oktober måned.

Landsbyskolen samarbejder med Frandsens Fotografi, Betaling og kommunikation foregår direkte til Frandsen Fotografi

Frandsen Fotografi

Skolemælk

Vi har et samarbejde med Mejeriernes Skolemælksordning; herigennem kan eleverne bestille mælk for et halvt år ad gangen. Betalingen
sker direkte til leverandøren via girokort.

Læs mere her: Skolemælk – Kickstart en af dit barns gode vaner | Skolemælk (skolemaelk.dk)

Specialundervisning på Landsbyskolen
 
På Landsbyskolen vil vi gerne give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel.
 
Specialundervisernes opgave på Landsbyskolen er at arbejde for, at der er et rum for undervisning af alle elever uanset behov. Vi har fokus på børnenes resurser og potentialer og arbejder ud fra et anerkendende børnesyn.
Specialunderviserne er således omdrejningspunktet for skolens arbejde med inklusion fagligt og socialt.
 
I specialundervisningen arbejdes der med forebyggende, foregribende og indgribende indsatser og tiltag både i klasser, med grupper af børn og gennem særlige forløb for enkelt-elever.
Gennem forebyggende aktiviteter søger vi at fremme trivsel og læring og dermed forebygge, at vanskeligheder opstår. Hvis der er konstateret begyndende vanskeligheder søger vi at foregribe, at det forværres og gør derfor en særlig indsats for at forhindre, at dette sker. De indgribende indsatser er opgaver, der går i stedet for eller ydes som supplement til den almindelige undervisning – f.eks. specialundervisning.
 
Vi benytter en bred vifte af varierede former for specialundervisning samt læse-, skrive- og matematikkurser.
Nogle børn modtager special- og støtteundervisning efter et fast tilrettelagt skema, mens andre børn med behov tilbydes mere fleksible tilbud af kortere eller længere varighed. Specialundervisere og klasselærere drøfter og planlægger de forskellige tilbud og ser på hvilke muligheder og løsninger, der kan gavne det enkelte barn.
 
Specialunderviserne er også vejledere, hvor andre lærere, SFO personale eller klasseteamet har mulighed for at drøfte overvejelser og modtage vejledning vedrørende differentieringen af undervisningen og udvikling af kompetencer hos børnene – både når det gælder trivsel, faglig og social udvikling.
 
AKT- adfærd, kontakt og trivsel.
 
Specialunderviserne varetager flere forskellige opgaver vedrørende trivsel, adfærd og sociale relationer.
Vi arbejder med forebyggende trivselsforløb i klasser. Det kan f.eks. være forløb om klasseledelse, konflikthåndtering, sociale relationer og kommunikation.
Vi varetager også foregribende og indgribende indsatser i forhold til AKT-problematikker både i forhold til klasser, grupper af børn og enkelte elever. Det kan være særligt tilrettelagte forløb i forhold til social træning, adfærd, konfliktmægling, og der indgår et tilbud om trivselssamtaler med eleverne.
 
Derudover har lærerne og SFO personale mulighed for at få vejledning og supervision bl.a. på baggrund af observationer i klasserne.
 
Specialunderviserne modtager rådgivning og samarbejder med Pædagogisk Psykologis Rådgivning Københavns Kommune, hvor der stilles såvel en psykolog samt en høre-tale pædagog til rådighed.

Sundhedsplejersken

Sundhedsplejersken følger dit barns sundhed og trivsel gennem hele skoleforløbet. Skolen har tilknyttet en sundhedsplejerske, som støtter op om skolebørns sundhed og trivsel gennem blandt andet sundhedssamtaler og undervisning. Sundhedsplejen vil samarbejde med jeres barns skole om dit barns sundhed og trivsel for bedst muligt at kunne støtte dit barn i en sund udvikling. Der er individuelle samtaler og undersøgelser i 0. kl, 1. kl, 5. kl samt i 8. kl.

Sundhedsplejen kan træffes på:

Monique Olsson

Tfn: +45 28 35 15 37

 

I kan også skrive til skolesundhedsplejen, enten på INTRA eller fd6b@kk.dk

Tandlæge

Loven om gratis skoletandpleje gælder også for privatskoler.
Skolen indsender i september en liste over eleverne til de respektive kommuner, som så i løbet af året indkalder eleverne til tandeftersyn.

Temauge

Under temaugen arbejder vi på tværs af alle klasser for at danne nye relationer og styrke elevernes evne til at spejle sig i ældre og yngre elever. Det er ofte en uge, hvor vi arbejder med emner, der fordrer en problemorienteret tilgang. Det er en uge, hvor eleverne undersøger og lærer på nye måder og der især lægges vægt på det kreative.

 

Uddannelses- og ungdomsvejleder

Skolens UU-vejleder er Tina Hermansen.

I 7. – 9. klasse afholdes vejledninger om ungdomsuddannelser i samarbejde med Københavns kommunes UU-vejleder. 

Læs mere her: Grundskolen | UU København (kk.dk)

Undervisningspligt

Eleven skal til enhver tid deltage og følge den givne læseplan for fag og årgang.

 Det forventes at eleven deltager i de aktiviteter der foregår på og udenfor skolen.

 Fravær, som ikke skyldes sygdom og lignende forhold eller fravær, som klasselæreren ved 1-4 dage eller skolelederen ved mere end 4 dage, ikke har godkendt, anses som ulovligt fravær.

Ved ønsket fravær mere end to dage skal dette ansøges hos skoleder. 

Sygdom meldes via besked til klasselæreren.